ศธ.Kick-off สร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชน เดินหน้า ‘สระแก้วโมเดล’

ศธ.Kick-off สร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชน เดินหน้า ‘สระแก้วโมเดล’

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการ Kick-off การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างรายได้ และอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน อำเภอวังสมบูรณ์(อำเภอต้นแบบ) จังหวัดสระแก้ว ว่าการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือการจัดการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะฝีมือ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ศธ.ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้รับการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย ทุกที่และทุกเวลา เพื่อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า เมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษา ในฐานะลูกหลานชาวสระแก้วและมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในศธ. ที่ดูแลการศึกษาในทุกมิติ ทำให้เห็นถึงข้อจำกัดในหลายเรื่อง

โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่ถึงแม้ศธ.จะได้งบฯ เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ แต่งบประมาณที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบุคลากร ทำให้มีงบฯ ในการพัฒนาน้อย ตนจึงพยายามมองว่าจะสามารถพัฒนาด้านการศึกษาอะไรให้กับประเทศบนข้อจำกัดที่มีอยู่

ทั้งการสร้างคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาสได้บ้าง จึงเกิดเป็น”สระแก้วโมเดล” โดยทำกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 58 โรง ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนคุณภาพอย่างแท้จริง

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

ไม่ใช่คุณภาพแค่ชื่อ โดยมีการจัดสื่อดิจิทัล เข้าไปในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลก็จะไม่ทอดทิ้ง แต่จะสร้างเสริมให้เข้าถึงคุณภาพให้ได้

“การ Kick-off ในวันนี้เป็นการเน้นการสร้างเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งบริบทแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสระแก้วโมเดล ก็จะเป็น 1 ในโมเดลที่ทำให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถขับเคลื่อนและจับต้องได้ อย่างเช่น อำเภอวังสมบูรณ์ เป็นพื้นที่เกษตร ก็ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามาดูชุมชนของตัวเอง เพราะการเรียนรู้ไม่ต้องการให้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม แต่ต้องการให้เด็กได้เชื่อมโยงกับชุมชน ซึ่งเด็กก็ได้มาเห็นว่าชุมชนมีใบไม้ ปริมาณมาก จึงได้ช่วยกันคิดว่าจะนำเศษใบไม้ไปทำอะไรได้บ้างที่ไม่ใช่การเผา และเป็นการลดปัญหาขยะ ลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย เด็ก ๆ จึงคิดว่าต้องเอามาทำปุ๋ย โดยได้มีการเชื่อมโยงระหว่างสายอาชีพ กับสายสามัญ เกิดเป็นนวัตกรรมเครื่องจักรที่จะมาย่อยเศษใบไม้ เพื่อมาทำปุ๋ย และยังมีเรื่องการวางแผนการทำธุรกิจ เป็นการสร้างอาชีพให้กับเด็กด้วย” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเชื่อมโยงวิชาต่าง ๆ ที่เด็กได้เรียนมาให้เด็กได้คิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถจับต้องได้ และเด็กได้คิดว่าจะนำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไปทำอะไรได้บ้าง ทั้งนี้จะมีการขยายผล”สระแก้วโมเดล”ให้ทั่วถึงทั้งจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนก่อนจะขยายผลไปทั่วประเทศ เพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทแตกต่างกัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ahpanama.com

UFA Slot

Releated